תמצית תנאי משלוח בשירות EMS
פרטים מלאים ניתן לקבל בכל יחידות הדואר, במדריך הדואר ובאתר האינטרנט www.israelpost.co.il
 
1. EMS הוא שירות להעברה של דברי דואר לחו"ל בדרך המהירה ביותר. חברת דואר ישראל רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכים התפעוליים להעביר את דברי הדואר למדינת היעד ולבצע בה את מכלול הטיפול לרבות חלוקה ומסירה, בכל אמצעי ובאמצעות כל גורם ככל שיידרש, הכול בהתאם למתווה השירות שנקבע.
2. ברר נא אצל פקיד הדואר את הזמן המשוער להגעת הפריט ליעדו (בימי עסקים). היום בו נמסר/נאסף הפריט למשלוח אינו נכלל במניין הימים הנדרשים להעברת הפריט ליעדו. תשלום דמי המשלוח והביטוח לא יבוצע על ידי בולים.
3. תעודת משלוח: לכל פריט יש לצרף תעודה נפרדת. מלא נא את כל הפרטים הדרושים באותיות לועזיות, בדפוס או בכתב, באופן ברור וקריא וחתום במקום המיועד לכך. בחתימתך, הנך מאשר כי הפריט אינו מכיל חומר האסור למשלוח או כל חומר מסוכן. מלא את פירטי הצהרת המכס באותיות לועזיות, ערך התכולה במט"ח והצהרה תואמת את תכולת הפריט. חברת הדואר רשאית לפתוח את הפריט לבדיקה על פי הנחיות המכס, הביטחון, או כל גורם מוסמך אחר.
4.אין לשלוח ב - EMS:
 
4.1 תכולה האסורה על פי הוראות כל דין בישראל ו / או בארץ היעד, חברת תעופה, הסכמי איגוד העולמי ומדריך הדואר.
4.2 חומרים מסוכנים, יצורים חיים, חפצים או חומרים העלולים, מחמת טיבם או אריזתם, לסכן או לפגוע בפקיד דואר או בכל אדם הבא עמם במגע, לפגוע או לגרום נזק לדברי דואר או ציוד.
4.3 תכשיטים, כסף ושאר חפצי ערך.
אין בקבלת פריט למשלוח בידי חברת הדואר כדי לשחרר את השולח מאחריותו לגבי סעיף זה. האחריות לקיום ההוראות והחוקים המתאימים חלה על השולח בלבד.
חברת הדואר רשאית להשהות או לסרב לקבל למשלוח כל פריט שתכולתו אסורה למשלוח בדואר, אריזתו אינה מתאימה, משקלו או מידותיו חורגים מן המותר, פרטי השולח או הנמען חסרים, כתובים בעברית או אינם מלאים.
5.אחריות ופיצויים:
 
5.1 אחריות חברת הדואר לאובדן או לנזק ישיר (לא כולל נזק תוצאתי עקיף), שנגרם לפריט במהלך השירות או עקב נתינתו, כפופה להוראות חוק רשות הדואר, התקנות שהותקנו מכוחו וההסכמים הבין-לאומיים, הכל כמפורט במדריך הדואר.
5.2 חברת הדואר אינה אחראית במקרה של איחור, נזק או אובדן שנגרמו בנסיבות שמחוץ לשליטתה, או כתוצאה מתהליך הטיפול והשחרור מהמכס, החלטות ביטחון, בטיחות או כל גורם מוסמך אחר, כח עליון או אירועים ומועדים מיוחדים בחו"ל. כמו כן, חברת הדואר אינה אחראית במקרה של אריזה לא מתאימה, תכולה אסורה, נזק הנובע מחמת טיבה של התכולה, או באשמת השולח או הנמען.
5.3 במקרה של נזק שלא כאמור בסעיף 5.2, על הנמען בחו"ל לדווח לפקיד הדואר במדינת היעד, בעת קבלת הפריט או בהזדמנות סבירה לאחר מכן.
5.4 אם חל איחור במסירה החורג מהמועד שפורסם במדריך הדואר, יוחזרו לשולח דמי המשלוח ששולמו, פרט למקרים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל.
5.5 חברת דואר ישראל תפצה את השולח על אובדן או נזק ישיר לפריט, פרט למקרים המפורטים בסעיף 5.2. סכום הפיצוי יהיה לפי שווי הנזק שנגרם או כדי ערך תכולת הפריט, (חברת הדואר רשאית לדרוש מהשלוח הוכחות שווי תכולת הפריט), אך לא למעלה מהסכום המרבי הקבוע במדריך הדואר. במקרה של אובדן הפריט יוחזרו גם דמי המשלוח ששולמו.
5.6 סכום הפיצוי או החזר דמי המשלוח ישולמו תוך 60 יום מהיום בו היו בידי חברת הדואר מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה ובכפוף לכך שמסקנות הבדיקה הוכיחו שהשולח זכאי לתשלום.
5.7 אם הפריט הוחזר לשולח או נמסר לנמען לאחר תשלום הפיצוי, מתחייב השולח להחזיר לחברת הדואר את מלוא סכום הפיצוי ו / או החזר דמי המשלוח ששולמו לו.
5.8 חברת דואר ישראל משאירה בידה את האפשרות לדרוש ממקבל הפיצויים למסור לידה את תכולת הפריט הפגום.
5.9 חברת דואר ישראל רשאית לתבוע משולח דבר דואר, כיסוי נזקים שנגרמו על ידי דבר הדואר שלו.
6.EMS מבוטח:
 
6.1 שולח המעוניין להרחיב את מסגרת האחריות, יכול להשתמש במשלוח מבוטח. במקרה זה, ירשום השולח במשבצת המתאימה בתעודת המשלוח את ערך התכולה וישלם, נוסף לדמי המשלוח, תשלום המחושב לפי ערך התכולה.תעודת המשלוח, בהיותה חתומה בחותמת דואר המעידה כי שולמו דמי הביטוח ואשר צויין בה ערך התכולה, מאשרת כי לשולח זכות לתבוע פיצוי בגין הפריט המבוטח.
6.2 הוראות סעיף 5 לעיל יחולו גם על פריטים בשירות EMS מבוטח.
6.3 סכום הפיצוי בעד אובדן או נזק ישיר, שנגרם לפריט מבוטח, ייקבע לפי ערך התכולה שאבדה או ניזוקה, עד לגובה הערך המוצהר הרשום בתעודה והוא מוגבל לסכום המרבי הקבוע במדריך הדואר. במקרה של אובדן הפריט כולו, יוחזרו גם דמי המשלוח, למעט התשלום ששולם עבור הביטוח.
6.4 חברת הדואר לא תישא באחריות, אם השולח הצהיר על סכום גבוה מהערך הממשי של התכולה.
7.בירורים:
 
7.1 לבירור גורלו של פריט, יש לפנות תוך שלושה חודשים מיום המשלוח, אל תחום קשרי לקוחות בטלפון: 8870007 - 076
7.2 במקרה של תביעה לפיצוי או להחזר דמי משלוח, יש לפנות בכתב, בצירוף העתק תעודת משלוח. לא ישולמו פיצויים ולא יוחזר דמי המשלוח אם הבקשה לבירור הוגשה לאחר שלושה חודשים מיום מסירתו למשלוח.
 
מקבל את התנאים >> לא מקבל את התנאים
* לשון זכר כולל לשון נקבה